Dancers' Warm up

What does ‘warm up’ bring to your mind? How do you warm up in the dance classes you take or in your own dance practice? Unfortunately, dancers often replace warm up with stretching and are found sitting on the studio floor before the class begins. There are two problems here. First, stretching does not provide any kind of warming up and does not prepare your body for dance training. Second, long lasting static stretches actually have many negative impacts on dance training followed by it. In reality, warming up should include raising the pulse, mobilising the joints, dynamic stretching, dance-style specific preparation, and mental preparation and getting focused.

Read More
Tanssijoiden lämmittely

Mitä sinulle tulee mieleen lämmittelystä? Miten lämmittely toteutuu tanssitunneilla, joilla käyt tai omassa harjoittelussasi? Valitettavan usein tanssiharjoittelussa lämmittely korvataan venyttelyllä ja tanssijat istuvat rivissä salin reunassa. Todellisuudessa venyttelyn tulisi pitää sisällään sykkeennostatusta, nivelten mobilisointia, dynaamista venyttelyä, lajikohtaista valmistautumista, sekä keskittymistä ja mielen valmistamista tulevaan.

Read More
Pointe readiness

The first pair of pointe shoes are often bought when suggested and permitted by a ballet teacher. What is it based on? Unfortunately, usually on the dancer’s age, whereas it should be based on one’s physical individual abilities. In a group of ten 12-year olds there are equally many dancers all in different points of physical development, different types of bodies, and different levels of strength. Some are ready for pointes at the age of 12, some are not.

Read More
Kärkitossuvalmius

Ensimmäiset kärkitossut hankitaan useimmiten tanssinopettajan kehotuksesta ja luvalla. Mihin kärkitossujen saaminen perustuu? Valitettavan usein tanssinharrastajan ikään, ei niinkään fyysisiin, yksilöllisiin valmiuksiin. 12-vuotiaiden kymmenhenkisessä tanssiryhmässä on joukossa yhtä monta eri kehityksen vaiheessa olevaa nuorta tanssijaa ja yhtä monta erilaista kehoa ja voimatasoa. Osa on 12-vuotiaana valmiita kärkitossuille, osa ei.

Read More
Dancers' Turnout

Turnout is a factor that has an impact in dancers’ everyday practice. Still, there are many misconceptions surrounding turnout. Turnout is defined by one’s individual structure, and several anatomical factors affect it. Research has given information of the relationship between forcing turnout and injuries, but also about improving turnout safely.

Read More
Tanssijoiden aukikierto

Aukikierto on tanssijan päivittäiseen harjoitteluun vaikuttava tekijä, jonka ympärillä elää edelleen monenlaisia väärinkäsityksiä. Aukikierron suuruus määräytyy yksilöllisen rakenteen mukaan, ja siihen vaikuttavat lukuisat anatomiset tekijät. Tutkimuksen kautta on saatu tietoa aukikierron pakottamisen yhteydestä loukkaantumisiin, mutta toisaalta myös tietoa siitä, kuinka aukikiertoa on mahdollista parantaa turvallisesti.

Read More
Stretching for Dancers

Traditionally, dancers are expected to be flexible and dancers’ stretching is a subject always under discussion. Sometimes it seems that dancers spend all available time for stretching. It is done before the class, during it, after it, and outside of the class while reading, eating etc. There is of course nothing wrong with stretching – stretching is good for you. Problems occur when stretching is done in an unfavourable manner.

Read More
Tanssijoiden venyttely

Perinteisesti tanssijan oletetaan olevan notkea ja tanssijoiden venyttely on aihe, joka puhuttaa aina. Välillä tuntuu, että tanssijat käyttävät kaiken mahdollisen ajan venyttelyyn. Venyttelyä tapahtuu ennen tanssituntia, sen aikana, sen jälkeen, ja tanssituntien ulkopuolella lukiessa, syödessä ja niin edelleen. Venyttelyssä ei tietenkään ole mitään väärää – päinvastoin. Ongelmia syntyy silloin, kun venyttelyä toteutetaan tanssijalle epäedullisella tavalla.

Read More
What is Dance Science?

In a nut shell, dance science aims to improve the wellbeing of dancers. This covers both physical wellbeing (wellbeing of the body), and psychological wellbeing (wellbeing of the mind).

Dance science is a fast-growing scientific field. In dance science, the aims are to research different aspects of dance practice e.g. from biomechanical, physiological, psychological, social, nutritional, medical, and rehabilitation’s perspectives.

Read More
Mikä ihmeen tanssitiede?

Tanssitiede pähkinänkuoressa tähtää edesauttamaan tanssijoiden hyvinvointia. Tämä kattaa sekä fyysisen, eli kehon hyvinvoinnin, kuin myös psykologisen, eli mielen hyvinvoinnin. 

Tanssitiede on kasvava tieteenala. Sen tavoitteena on tutkia tanssiharjoittelun eri aspekteja mm. biomekanisesta, fysiologisesta, psykologisesta, sosiaalisesta, ravitsemuksen, lääketieteellisestä ja kuntoutuksen näkökulmasta.

Read More